Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 7. 2021
mierny dážď 30 °C 18 °C
pondelok 26. 7. mierny dážď 31/18 °C
utorok 27. 7. slabý dážď 29/19 °C
streda 28. 7. slabý dážď 27/18 °C

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

Navigácia

Obsah

Materská škola

           MS

 

Sídlo školy: Materská škola, Dolný Lopašov 336

Telefónne číslo: 033/7794180, 0911 350 299

E-mail: ms.dolnylopasov@gmail.com Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vítame Vás na stránke materskej školy, ktorá sídli v obci
Dolný Lopašov. Sme radi, že ste si našli čas a chcete sa dozve-
dieť o našej materskej škole viac.

Materská škola bola daná do užívania v marci 1981 ako účelová bu-
dova - materská škola s celodennou starostlivosťou. Nemá právnu
subjektivitu, zriaďovateľom je Obec Dolný Lopašov. Býva 1-2 tried-
na podľa počtu zapísaných detí na daný školský rok. Zabezpečuje
stupeň predprimárneho vzdelávania detí spravidla od 3 do 6 rokov.
Triedy sú heterogénne. Kolektív MŠ tvoria t.č. 3 pedagogickí za-
mestnanci a 1 nepedagogický zamestnanec:

Gabriela Šipkovská   -   riaditeľka
Monika Brišková -   učiteľka
Bc. Michaela Vladová    -   učiteľka

Zuzana Vrbovská - učiteľka
Jarmila      Šimnová    -   školníčka


Naša materská škola rešpektuje Štátny vzdelávací program ISCED O
pre predprimárne vzdelávanie a je zameraná na environmentálnu vý-
chovu.

Deti v materskej škole trávia čas v príjemnom a útulnom prostredí
s množstvom kníh a hračiek. Pre deti pripravujeme dni plné prekva-
pení v súlade so Školským vzdelávacím programom - Zvedavé slnieč-
ko.
Všetky edukačné aktivity, hry a činnosti sú vedené v súlade s det-
skou individualitou, rešpektovaním ich záujmov, schopností a tem-
pa. Zamerané sú na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí. Dôraz
kladieme na pripravenosť podnetného prostredia, ktoré poskytuje
deťom možnosti na koncentráciu k samostatným činnostiam. Využí-
vame metódy predvádzania a napodobňovania s možnosťou precítenia
všetkými zmyslami.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiah-
nutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej
úrovne ako základu na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa, napĺňať jeho potrebu sociál-
  neho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými
- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie
- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa di-
  menzie školskej spôsobilosti
- umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, pria-
  mej skúsenosti a aktívneho bádania
- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zria-
  ďovateľom a ďalšími partnermi rešpektovaním jeho potrieb
- zabezpečiť spravodlivú dostupnosť  a rovnosť vo výchove a vzdeláva-
  ní, dostupnosť poradenských služieb pre všetky deti
- podporovať telesný rozvoj a zdravie detí
- rešpektovať slobodu dieťaťa, schopnosť utvárať pozitívny vzťah
  k svetu
- rozvíjať zmysel pre starostlivosť o životné prostredie s využi-
  tím prvkov environmentálnej výchovy
- rozvíjať návyky, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom
- uspokojovať individuálne potreby a záujmy detí so zameraním na
  základné životné skúsenosti
- učiť deti vnímať seba ako plnohodnotného a schopného jedinca,
  viesť ich k osobnej zodpovednosti a samostatnosti
- systematicky rozvíjať reč a predčitateľskú gramotnosť
- zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými
  javmi
- vytvárať optimálne podmienky pre harmonickú výchovu a vzdeláva-
  nie v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami


V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-
vaní /školský zákon/ a VZN Obce Dolný Lopašov č. 14 /2014 výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materkej školy
predstavuje od 1. septembra 2014 sumu:

       - dieťa do 3 rokov       20 EUR
       - dieťa od 3 do 5 rokov  11 EUR - do pokladne MŠ.

Aktivity a akcie materskej školy v školskom roku 2014/2015:

- V mesiaci september 2014 sme realizovali poznávacie vychádzky
  do blízkeho okolia materskej školy, ktoré boli spestrené hrami
  a pozorovaním prírodného prostredia a aktivitami na školskom
  dvore.

- Na školskom dvore sme uskutočnili hry a zábavné činnosti, de-
  ti kreslili farebnými kriedami na chodník pred materskou ško-
  lou.

- V októbri 2014 sme s deťmi vytvárali šarkanov z rôzneho mate-
  riálu. Každé dieťa sa snažilo, aby bol jeho šarkan najkrajší.
  Deti vytvárali tekvičiakov a strážcov záhrady. Prezentovali
  práce z rôznych jesenných plodov.

- Edukačnými aktivitami sa Týždňom zdravia deti oboznámili so
  správnou životosprávou, v spolupráci s rodinou sme spoločne
  s deťmi pripravili ovocné šaláty a zdravé jednohubky so zele-
  ninou. Podporili sme zdravie a zdravú výživu i hrou - Záhada
  úst.

- Vychádzky do jesennej prírody sme realizovali za pekného poča-
  sia, deti sa tešili z pobytu v prírode, prekonávali prekážky
  v prirodzenom prostredí. Pohybové aktivity sa spájali s envi-
  ronmentálnymi prvkami a zberom jesenných plodov na aktivity
  a doplnenie environmentálnych kútikov v MŠ.

- Spoločne s deťmi sme pripravili pre rodičov výstavky detských
  prác na tému - Jeseň pani bohatá a výstavky z edukačných akti-
  vít - ovocie, zelenina, listy, zvieratká, doprava, pracovné
  profesie, zdravie...

- Deti s p.učiteľkami vytvárali obrázky lesných zvierat v rámci
  aktivity ekoprogramu - Lesné a poľné zvieratá.

- V materskej škole sme uskutočnili hudobno-pohybovú rozprávku
  - Jesenná rozprávka, do ktorej sa zapojili všetky deti, boli
  veselé a spontánne. Z akcie mali pekný zážitok.

- V decembri 2014 sme v spolupráci so ZŠ uskutočnili oslavu Mi-
  kuláša v MŠ. K tejto téme deti vytvorili množstvo výtvarných
  a pracovných námetov.

- Ďalšou akciou v MŠ bolo posedenie s rodičmi pri vianočnom
  stromčeku. Akcii predchádzala výzdoba materskej školy, prí-
  prava vianočného stromčeka a rekvizít k scénkam - masky zvie-
  rat, príprava oblečenia pre jedličky, anjelské krídla a če-
  lenky. O balíčky sa postarali rodičia a sponozorsky sme za-
  bezpečili nákup hračiek, výtvarného materiálu a obrázkových
  kníh.

Od januára 2015 nás čaká ešte veľa akcií a aktivít:

- výstavky destkých prác na tému - Zima a jej symboly
- čítanie rozprávok i v spolupráci s rodinou formou aktivity
  - Čarovné vrecúško
- zimná športová olympiáda v MŠ - sánkovanie, hry so snehom,
  aktivita - Najkrajší snehuliak
- návštevy detí predškolského veku v základnej škole
- výstavky prác z edukačných aktivít a environmentálnej výcho-
  vy so zimnou tematikou
- v období Fašiangov - príprava masiek, karneval v MŠ - pre-
  hliadka tvorivosti detí MŠ
- využívanie detskej knihy - Moja najmilšia kniha, mesiac hlas-
  ného čítania
- návšteva obecnej knižnice v kultúrnom dome
- výtvarná súťaž detí MŠ - Veľkonočné vajíčko
- výstavky detských prác na tému - Jar, Veľká noc
- jarná turistická vychádzka k lesu - plnenie cieľov environ-
  mentálnej výchovy
- príprava Srdiečkovej slávnosti ku Dňu matiek - kultúrny pro-
  gram, príprava darčekov, príprava rekvizít, vystúpenie v ob-
  ci
- výstavky výtvarných prác na tému - Moja mama
- Deň detí v MŠ so súťažami, diskotékou a kreslením na asfalt
  - oslava dňa detí
- rozlúčka predškolákov s MŠ, príprava programu, zabezpečenie
  darčekov


Okrem týchto akcií a aktivít budeme plniť aj edukačné aktivity,
ktoré nám vyplývajú zo školského vzdelávacieho programu a sú
pre nás záväzné.   

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

 

KOLEKTÍV MŠ